Vedtægter

Vedtægter for Kattehjælpen Aabenraa  

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Kattehjælpen Aabenraa
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune, Sønderjylland, Danmark

§ 2. Formål
Stk. 1 Foreningens formål er:
Hjælp til herreløse og vildtlevende katte via indfangning, neutralisering, genudsætning, fodring og videreformidling.
Formålet er ydermere generelt at begrænse antallet af katte, samt at bekæmpe sygdom i bestanden af herreløse katte.
Foreningen afliver kun syge katte, hvor dyrlægen anser dette som den eneste mulighed.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for og fremme foreningens formål.
Personer bosat uden for Aabenraa kommune kan også vælges til bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales 1 x årligt, og er gældende for et år af gangen.
Stk. 3. Medlemsskabet er først gyldigt, når der er betalt medlemskontingent.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved opslag på foreningens facebookside og evt. hjemmeside.
Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt kontingent senest tre måneder inden generalforsamlingens afholdelse.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valgafdirigent
2. Formandensberetning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandlingafindkomneforslag
5. Fastsættelseafkontingent
6. Godkendelseafbudget
7. Valgafbestyrelsesmedlemmerogsuppleanter 8. Valgafrevisor
9. Evt.
Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved et simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om dette over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er afleveret til formanden.
Stk. 2. indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 3 - 5 medlemmer. Et på generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig perioden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og formanden er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den, på generalforsamlingen valgte, revisor. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.
Stk. 5. Foreningen hæfter for foreningens forpligtelser med foreningens formue.

§ 8. Tegningsregler og hæftelser
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsorden.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver: Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Buddingevej 308, 2860 Søborg efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6.10.2015.

Vedtægter revideret den 19.8.2021